Cadrobbi, Lorenzo, “Geologia Applicata” studio associato, Mezzocorona (TN), Italy